LORE VAN BRUSSEL linkedin

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent, afstudeerjaar 2005 met onderscheiding).
 • CIOOS opleiding specialisatie Stotteren (2006-2007), UZA Antwerpen.
 • Postgraduaat Neurologische Taal- en SpraakStoornissen (NTSS, 2007-2010).
 • Opleiding Parkinsonzorg Logopedie Universiteit Gent (2013-2014) (link).
 • Langdurige opleiding Klinische Paden K.U. Leuven (2015-2016).
 • Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming (2016) (link).

Specialisaties:

 • Diagnostiek.
 • Neurologische spraak- en taalstoornissen (afasie, dysartrie, spraakapraxie).
 • Acute, post-oncologische of degeneratieve slikstoornissen (dysfagie).
 • Cognitieve stoornissen (aandacht & concentratie, geheugen, executieve functiestoornissen, cognitief-communicatieve stoornissen).
 • Parkinsontherapie.
 • Mimetherapie (link).

Info:

 • Werkzaam in het OLV Ziekenhuis Aalst sinds 2007 op alle acute diensten.
 • Afasioloog van het wakkere neurochirurgieteam OLV Aalst (link).
 • Parkinsontherapeut van het Parkinson revalidatieteam OLV Aalst: 'Actief blijven met Parkinson' (link).
 • Stagebegeleider UGent en Arteveldehogeschool Gent.
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (link).

Publicaties:

 • Van den Broeck, J., Van Brussel, L., & Paemeleire, F. (2017). Vergelijkend onderzoek naar het klinisch oordeel van logopedisten en objectieve meetmethodes over de parameters 'vloeiend' en 'niet-vloeiend' bij personen met afasie. Logopedie, 30(5). 41-60.
 • Defever, A., De Vos C., & Van Brussel, L (2018). De rol van de logopedist in het copingproces van personen met afasie. Een verkennende studie naar de huidige tendensen binnen het werkveld. Logopedie, 31(3). 27-41.

ELLEN SCHIETECATTE linkedin

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent).
 • Therapeutische technieken Nederlands met Gebaren.
 • Opleiding Sprint voor logopedisten.

Specifieke ervaring:

Leerproblemen - Leerstoornissen

 • Leerprobleem: een achterstand op vlak van lezen, schrijven, rekenen ... die vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen kan worden.
 • Leerstoornis: een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt: we houden rekening met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.
 • Nauwe samenwerking met de school is hierbij belangrijk.
Taalontwikkelingsstoornissen

 • Primaire taalstoornis: vertraagde of afwijkende taalontwikkeling: problemen met taalbegrip en/of taalproductie.
 • Secundaire taalstoornis: vertraagde taalontwikkeling kaderend binnen een ruimer probleem vb. handicap, gehoorstoornis ...

Fonologische stoornissen

 • Bij een fonologische stoornis kan het kind een klank motorisch wel correct articuleren, maar gebruikt het kind de betreffende klank niet of foutief in de spontane taal. Een fonologische stoornis is daarom eigenlijk een taalstoornis en zien we vaak bij kinderen met een vertraagde/gestoorde taalontwikkeling.
Articulatiestoornissen

 • Het consistent foutief produceren van spraakklanken (vb. interdentaliteit ...).

Info:

 • Schoolbezoeken mogelijk indien toestemming van CLB en directie.
 • Stagebegeleider Arteveldehogeschool.

CELINE DECOCK linkedin

Opleidingen:

 • Master in Logopedische en Audiologische Wetenschappen,
  Universiteit Gent (2008-2012, bachelor: grote onderscheiding, master: onderscheiding).
 • Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen,
  Universiteit Gent (2012-2013, grote onderscheiding).
 • Specialisatie stottertherapeute, CIOOS, Antwerpen (2013-2014).

Specialisaties:

Spreekvloeiendheidstoornissen

 • Stotteren en broddelen bij kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen.
 • Behandeling gebaseerd op stottermodificatietechnieken.
 • Oudercursus stotteren.
 • Informatiesessies rond stotteren.

Specifieke ervaring:

Articulatiestoornissen

 • Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken t.g.v. een functionele of organische oorzaak.

Taalstoornissen

 • De taalontwikkeling verloopt in verschillende fasen. De taalontwikkeling is vertraagd wanneer het kind nog taalkenmerken hanteert uit een vorige fase. Vertoont het kind kenmerken die in geen enkele fase voorkomen, dan is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis.

Info:

 • Infosessies voor leerkrachten op school.
 • Stagebegeleiding.

LIESELOT SEGERS linkedin

Opleidingen:

 • Master in Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Universiteit Gent (2013-2017, grote onderscheiding).
 • Opleiding Parkinsonzorg Logopedie Universiteit Gent 2017 - 2018 (link).
 • Manuele technieken in stemtherapie (Thomas More, 2018).
 • Postgraduaat neurogene communicatiestoornissen i.o. (2018 - 2019).

Specifieke ervaring:

Neurologische stoornissen

 • Spraak- en taalstoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH): afasie, dysartrie, spraakapraxie.
 • Acute, oncologische of degeneratieve slikstoornissen.
 • Aandacht-, concentratie en/of geheugenproblemen na een NAH.
Stemstoornissen

 • Functionele stemproblemen: het stemapparaat vertoont geen organische letsels, maar door aanhoudend stemmisbruik of een verkeerd stemgebruik ontstaan stemproblemen.
 • Organische stemproblemen: we spreken van een primair organische stemstoornis als de stemproblemen veroorzaakt zijn door uiteenlopende inwendige en uitwendige oorzaken zoals vb. een larynxtumor, een stembandverlamming ... . Secundair organische stemstoornissen zijn stemproblemen die veroorzaakt worden door weefselstructuur-veranderingen ten gevolge van vb. verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik. Dit kan gaan om stembandknobbels, chronische laryngitis, oedeem ... .

Parkinsontherapie

 • De ziekte van Parkinson kan gepaard gaan met spraak-, slik- taal- of geheugenproblemen. Het opstarten van de behandeling in een vroege fase van de ziekte heeft als effect dat de functie van de stem, de spraak en het slikvermogen zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau in stand kan gehouden worden. Bij de start van de behandeling worden deze functies in kaart gebracht waarna een behandelplan op maat kan worden bepaald.
Spraakrevalidatie na laryngectomie of tracheotomie

 • Met laryngectomie wordt de operatie bedoeld waarbij het strottenhoofd (de larynx) wordt weggenomen. Omdat zich in het strottenhoofd de stembanden bevinden, wordt de patiënt als gevolg van de operatie stembandloos.
 • Bij een tracheotomie zijn het strottenhoofd en de stembanden wel nog aanwezig. Ademhaling gaat via een opening (stoma) in de hals die wordt open gehouden door een dubbele canule.

Info:

 • Huisbezoeken mogelijk indien aangewezen bij neurologische aandoeningen, binnen een straal van 10km.

Publicaties:

 • Segers, L., Thomas, P., D'haeseleer, E. & Vingerhoets, G. (2018). Is het visuospatieel werkgeheugen bij kinderen met een specific language impairment (SLI) een sterkte of een zwakte: een meta-analyse. Logopedie, 31(2). 15-28.

LINDE VAN CAUWENBERGHE linkedin

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent).
 • Specialisatiecursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde, 2018 (link).

Specifieke ervaring:

Leerproblemen - Leerstoornissen

 • Dyslexie: Het leesproces verloopt niet zo vlot in vergelijking met klas- of leeftijdsgenoten, problemen met automatisatie zijn aanwezig.
 • Dysorthografie is een probleem in het aanleren en het gebruik van spellingsregels, waarbij deze regels niet of minder accuraat en vlot worden toegepast.
 • Dyscalculie is een probleem waarbij het rekenen moeizamer verloopt. Er kunnen problemen zijn met automatisering (bv. splitsingen), rekenstrategieën (bv. bewerkingen) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken (bv. ruimtelijk inzicht).
Articulatiestoornissen

 • Fonetische articulatiestoornissen zijn stoornissen waarbij het kind niet in staat is om een bepaalde klank correct uit te spreken. Wanneer vb. de lip- en tongspieren onvoldoende ontwikkeld zijn of wanneer een articulatieplaats foutief wordt ingenomen.

Oro-myofunctionele stoornissen

 • De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk hierbij aan vb. foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen of vingerzuigen, articulatieproblemen, enz.
 • Hiervoor wordt heel vaak samengewerkt met een tandarts/orthodontist.
Taalstoornissen

 • De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon, nl. de verschillende stadia van de taalontwikkeling. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm treffen (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

Info:

 • Schoolbezoeken mogelijk indien toestemming van CLB en directie.