LORE VAN BRUSSEL linkedin

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent, afstudeerjaar 2005 met onderscheiding).
 • CIOOS opleiding specialisatie Stotteren (2006-2007), UZA Antwerpen.
 • Postgraduaat Neurologische Taal- en SpraakStoornissen (NTSS, 2007-2010).
 • Opleiding Parkinsonzorg Logopedie Universiteit Gent (2013-2014) (link).
 • Langdurige opleiding Klinische Paden K.U. Leuven (2015-2016).
 • Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming (2016) (link).

Specialisaties:

 • Diagnostiek.
 • Neurologische spraak- en taalstoornissen (afasie, dysartrie, spraakapraxie).
 • Acute, post-oncologische of degeneratieve slikstoornissen (dysfagie).
 • Cognitieve stoornissen (aandacht & concentratie, geheugen, executieve functiestoornissen, cognitief-communicatieve stoornissen).
 • Parkinsontherapie.
 • Mimetherapie (link).

Info:

 • Werkzaam in het OLV Ziekenhuis Aalst sinds 2007 op alle acute diensten.
 • Afasioloog van het wakkere neurochirurgieteam OLV Aalst (link).
 • Parkinsontherapeut van het Parkinson revalidatieteam OLV Aalst: 'Actief blijven met Parkinson' (link).
 • Stagebegeleider UGent en Arteveldehogeschool Gent.
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (link).

ELLEN SCHIETECATTE linkedin

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent).
 • Therapeutische technieken Nederlands met Gebaren.
 • Opleiding Sprint voor logopedisten.

Specifieke ervaring:

Leerproblemen - Leerstoornissen

 • Leerprobleem: een achterstand op vlak van lezen, schrijven, rekenen ... die vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen kan worden.
 • Leerstoornis: een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt: we houden rekening met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.
 • Nauwe samenwerking met de school is hierbij belangrijk.
Taalontwikkelingsstoornissen

 • Primaire taalstoornis: vertraagde of afwijkende taalontwikkeling: problemen met taalbegrip en/of taalproductie.
 • Secundaire taalstoornis: vertraagde taalontwikkeling kaderend binnen een ruimer probleem vb. handicap, gehoorstoornis ...

Fonologische stoornissen

 • Bij een fonologische stoornis kan het kind een klank motorisch wel correct articuleren, maar gebruikt het kind de betreffende klank niet of foutief in de spontane taal. Een fonologische stoornis is daarom eigenlijk een taalstoornis en zien we vaak bij kinderen met een vertraagde/gestoorde taalontwikkeling.
Articulatiestoornissen

 • Het consistent foutief produceren van spraakklanken (vb. interdentaliteit ...).

Info:

 • Schoolbezoeken mogelijk indien toestemming van CLB en directie.
 • Stagebegeleider Arteveldehogeschool.

CELINE DECOCK linkedin

Opleidingen:

 • Master in Logopedische en Audiologische Wetenschappen,
  Universiteit Gent (2008-2012).
 • Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen,
  Universiteit Gent (2012-2013).
 • Specialisatie stottertherapeute, CIOOS, Antwerpen (2013-2014).

Specialisaties:

Spreekvloeiendheidstoornissen

 • Stotteren en broddelen bij kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen.
 • Behandeling gebaseerd op stottermodificatietechnieken.
 • Oudercursus stotteren.
 • Informatiesessies rond stotteren.

Specifieke ervaring:

Articulatiestoornissen

 • Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken t.g.v. een functionele of organische oorzaak.

Taalstoornissen

 • De taalontwikkeling verloopt in verschillende fasen. De taalontwikkeling is vertraagd wanneer het kind nog taalkenmerken hanteert uit een vorige fase. Vertoont het kind kenmerken die in geen enkele fase voorkomen, dan is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis.

Info:

 • Infosessies voor leerkrachten op school.
 • Stagebegeleiding.

HANNE VAN HECKE linkedin

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent, grote onderscheiding).
 • Specialisatiecursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde (2017).

Specifieke ervaring:

Leerproblemen - Leerstoornissen

 • Tijdens haar laatste 2 stageperiodes deed Hanne reeds heel wat specifieke ervaring op in groepspraktijken in Nederland, waardoor ze een bredere theoretische kennis alsook een zeer ruime kijk heeft op de behandeling van leerstoornissen.
Articulatiestoornissen

 • Fonetische articulatiestoornissen zijn stoornissen waarbij het kind niet in staat is om een bepaalde klank correct uit te spreken. Wanneer vb. de lip- en tongspieren onvoldoende ontwikkeld zijn of wanneer een articulatieplaats foutief wordt ingenomen, krijgen we een fonetische articulatiestoornis.

Oro-myofunctionele stoornissen

 • De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk hierbij aan vb. foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen of vingerzuigen, articulatieproblemen, enz.
 • Hiervoor wordt ook vaak samengewerkt met een tandarts/orthodontist.

Info:

 • Schoolbezoeken mogelijk indien toestemming van CLB en directie.

LIESELOT SEGERS linkedin

Opleidingen:

 • Master in Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Universiteit Gent (2013-2017, grote onderscheiding).
 • Opleiding Parkinsonzorg Logopedie Universiteit Gent 2017 - 2018 (i.o.) (link).

Specifieke ervaring:

Neurologische stoornissen

 • Spraak- en taalstoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH): afasie, dysartrie, spraakapraxie.
 • Acute, oncologische of degeneratieve slikstoornissen.
 • Aandacht-, concentratie en/of geheugenproblemen na een NAH.
Articulatiestoornissen

 • Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken t.g.v. een functionele of organische oorzaak.

Parkinsontherapie

 • De ziekte van Parkinson kan gepaard gaan met spraak-, slik- taal- of geheugenproblemen. Het opstarten van de behandeling in een vroege fase van de ziekte heeft als effect dat de functie van de stem, de spraak en het slikvermogen zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau in stand kan gehouden worden. Bij de start van de behandeling worden deze functies in kaart gebracht waarna een behandelplan op maat kan worden bepaald.
Taalstoornissen

 • De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon, nl. de verschillende stadia van de taalontwikkeling. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm treffen (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

Info:

 • Huisbezoeken mogelijk indien aangewezen bij neurologische aandoeningen, binnen een straal van 10km.